Cập nhật: 30/06/2016
Xem: 1458
  • Sự tham gia hợp tác đầy đủ dự án của đội ngũ quản lý dữ liệu trong suốt quá trình thiết kế 
  • Cung cấp các bản draft điện tử cho các bên để xem xét
  • Nhanh chóng giao những tài liệu quan trọng đảm bảo thời gian
  • Phát triển và hoàn thành hướng dẫn nhập liệu/ tài liệu hướng dẫn
  • Hoàn thành viết hướng dẫn nhập liệu cho điểm nghiên cứu để đảm bảo chất lượng và toàn vẹn của việc thu thập dữ liệu
  • Cung cấp dữ liệu đầu vào cho hướng dẫn nhập dữ liệu
  • Phân tích dữ liệu
  • Chúng tôi có kinh nghiệm trong thống kê sinh học và những nhà thống kê sẽ cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu chuyên sâu và tư vấn thống kê
 
Đăng kí dịch vụ
Các trường có dấu * bắt buộc phải điền
Chat với chúng tôi